Chuyện Tình tThái Nguyên - Vân

Chuyện Tình Thái Nguyên - Vân

 

Vợ cả qui thiên cũng đã gần...

Bà nhì kế tiếp lại Phùng Vân

Thiếp non năm chục về âm phủ

Chàng cứng bảy lăm ở cõi trần

Chịu tiếng mang lời đà sánh cặp

Than trời trách đất cảnh đơn thân

Đường ai nấy bước yêu thơ phú

Chẳng gặp lần nào chuyện ái ân

 

Liêu Đình Bá