Tham Nhũng Ổn Định

Tham Nhũng Ổn Định!

 

Biết nhiều chỉ tổ mất niềm vui

Tham nhũng thanh tra ổn định rồi

Tài sản kê khai đều tốt đẹp

Công trình kiểm toán thảy xong xuôi

Lãi lời ngân sách gom từng bát

Bổng lộc quan nha húp cả nồi

Chuột cống trong bình ai dám đánh

Chống hoài vẫn thế thế thì thôi!

 

Hồ Văn Thiện

 

Bài họa:

 

Cần Tiên Dược

 

Chương trình đúng đắn lấy làm vui

Thực tế lâu nay thấy rõ rồi

Còn bệnh ung thư thầy chạy ngược

Hết phương thuốc chữa tớ buông xuôi

Vài con bé xác từng kho tộ

Lắm chú to gan khó bỏ nồi

Tiên dược nào hay đem cứu vãn

Trị hoài không giảm mệnh lôi thôi

 

Liêu Đình Bá