Mừng Thọ Tám Mươi Ba

Mừng Thọ Tám Mươi Ba

 

Chúc mừng Thành Lý tám mươi ba

Đầu bạc răng long chớ bảo già

Cốt vẫn bền dai đêm thưởng nguyệt

Gân còn săn cứng tối chăm hoa

Tang bồng xuôi ngược thời binh lửa

Chí cả dọc ngang buổi nước nhà

Bát cú năm vần sao diễn tả

Ân tình huynh đệ chuyện gần xa

 

Liêu Đình Bá