Mừng Thọ

Mừng Thọ

 

Mừng thọ Nguyên Bình bạn của ta

Một cây Đường Luật bút chưa tà

Hai mươi hạ nữa đang chèo chống

Tám chục xuân rồi đã trải qua

Đi đứng không chờ duyên thả cữa

Ăn nằm chẳng đợi số đào hoa

Sâm nhung, thể dục gìn phong độ

Cỏ lạ hoa thơm thưởng thức già

 

Liêu Đình Bá