Hậu Họa Đặc Khu

Hậu Họa Đặc Khu

 

Đặc khu kinh tế mở ba nơi

Học tập Anh Hai tưởng thức thời

Cõng rắn vô nhà lai tạo giống

Nuôi ong tay áo diệt vong nòi

Mô sa thải độc tràn sông biển

Bô xít rước quân phá núi đồi

Dự luật thông qua chờ bắc thuộc

Bầy đàn đẻ chửa nở sinh sôi

 

Liêu Đình Bá