Thửa Ruộng Ba Bờ

Thửa Ruộng Ba Bờ

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Từ dạo anh đi vẫn bỏ không

Cỏ mọc tùm lum không ai xén

Em để họ cày có được không?

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Của ông để đó mặc kệ ông

Nếu để họ cày gieo khác giống

Ông về hỏng ruộng chết với ông

 

Ruộng đã lâu rồi cứ bỏ không

Mặc cho hoang hóa cỏ ngang hông

Bà mướn thợ cày? quân tệ lắm

Kỹ thuật thua ông, có hiêu không?

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Anh đi lắm kẻ đến dòm trông

Thời buổi bây giờ nhiều giống mới

Cu cò về đậu có sướng không?

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Xuân qua thu đến vẫn bỏ không

Đất tốt nước nôi đầy đủ cả

Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Ở nhà cố giữ nếu chẳng xong

Thôi thì cứ tạm cho thầu khoán

Hẹn họ ông về trả lại ông

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Cho thầu nhưng họ muốn làm không

Anh hãy mau về lo canh giữ

Nếu chậm e rằng ruộng mất tong

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Ở nhà nếu để ruộng mất tong

Ông về ông kiếm thêm ruộng mới

Lúc ấy coi chừng chớ trách ông

 

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông

Ở nhà mặc kẻ ngó người trông

Anh cứ yên tâm em sẽ giữ

Đùa tí cho vui để thử lòng

 

ST Liêu Đình Bá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','mfc7i9sek0ttv4v2t9983lhc27','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:02:38','/a561951/thua-ruong-ba-bo.html')