Còn Nặng Nợ

Còn Nặng Nợ

(Thơ vui)

 

Cụ Thái tu hành ở tại gia

Đọc kinh tụng niệm Phật Di Đà

Dùi kia nhịp tối năm ba lượt

Mõ nọ khua ngày sáu bảy pha

Ngoài ngõ rập rình chừng bốn ả

Trong sân lấp ló độ dăm bà

Vào chùa khấn nguyện may siêu thoát

Số kiếp e còn nặng nợ hoa

 

Liêu Đình Bá