Bạn Và Ta

Bạn Và Ta

 

Bắt Tổng Thống vào tù

Luật Hàn Quốc không trừ

Còn ta Tổng và Phủ 

Chẳng dính túi đồng xu

 

Liêu Đình Bá