Bộ Mặt Giả

Bộ Mặt Giả

 

Xướng họa bài thơ rõ chính tà

Ngôn từ ngạo mạn giỏi ba hoa

Giấu tay ném đá nhơ tâm quỷ

Ngậm máu phun ai bẩn miệng xà

Mượn áo Đường Tăng người đức độ

Giương cờ đạo nghĩa kẻ nho gia

Tiểu nhân bôi mặt thành quân tử

Bạn hữu lầm ngay tưởng lão già...

 

Liêu Đình Bá