Nhanh Phát

Nhanh Phát

 

Bỏ tiền chạy chọt sẽ cao sang

Khi được ghế to lãi khối vàng

Ông nọ buôn quan giàu nhất xóm

Bà kia bán chức có nhì làng

Đô chồng két khẳm bền cung bậc

Của chất kho đầy vững nấc thang

Nhanh phát không gì so sánh kịp

Chung chi khép kín khéo "gọn gàng"

 

Liêu Đình Bá