Lời Khen

 

 

Lời Khen

 

Lời khen gởi đến Thái Nguyên Bình

Tám chục năm rồi tụng niệm kinh

Mõ sớm cầu trời... tâm sáng suốt

Chuông chiều khấn Phật... trí cao minh

Chàng ràng lắm chị còn khiêu chiến

Lảng vảng nhiều em muốn tỏ tình

Cái số đào hoa sao tránh khỏi

Luân hồi duyên nợ kiếp ba sinh*

 

Liêu Đình Bá

*: kiếp này - kiếp trước - kiếp sau, theo thuyết nhà phật