Ngậm Miệng Ăn Tiền

Ngậm Miệng Ăn Tiền

 

Ngậm miệng ăn tiền - thượng sách chơi

Được thua, xấu tốt kệ cha trời

Bầu quan yên chí nhiều nhiều phiếu

Dọn rác nhàn thân ít ít hôi

Tủm tỉm cười cười mà chết chó

Ngấm ngầm liếm liếm lại vinh đời

Lưỡng thời đắc dụng nhờ xu nịnh 

Nhắm mắt xuôi tay để tiếng cười!

 

Lê Khả Sỹ

 

Bài Họa:

 

Ngậm Miệng... Khóc Cười

 

Ngậm miệng... ngày nay thành lối chơi

Mặc ai bé họng cứ kêu trời

Công đường ị bậy im im dấu

Của nước vãi cùng cấu cấu hôi

Nô bộc ri ri lừa cả chủ

Quan quyền rứa rứa nhục cho đời

Xu thời đẻ lắm tay khôn lõi

Cuộc thế rồi ra dở khóc cười

 

Hồ Văn Thiện

 

Bài Họa:

 

Ngậm Khóc... Cười

 

Suốt bốn nghìn năm há phải chơi

Gian nan dựng nước gậy nâng trời

Núi cao đào đắp, sao sao sánh

Sông biển lở bồi, hết hết hôi

Giặc giả lăm le, thù vạn kiếp

Anh hùng tiếp tiếp, sống muôn đời

Ẩn sau sử sách lờ mờ bỏ

Mấy triệu khóc cho vài kẻ cười

 

Học trò trường thuốc

 

Bài Họa:

 

Ngậm Miệng... Phớt Lờ

 

Ngậm miệng... phớt lờ nhập cuộc chơi

Còn ai oan ức cứ than trời

Nương nhờ thế lực hùa hùa đớp

Dựa dẫm quan quyền xúm xúm hôi

Đạo nghĩa cong cong đầu não cỗi

Hầu bao thẳng thẳng thói quen đời

"Trường danh chợ lợi" người điên đảo

Lắm chuyện trần gian khóc dở cười

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25055','0p4u7p2cne9pusp1dq8gm0l0d3','0','Guest','0','54.80.58.121','2018-09-25 19:01:27','/a307933/ngam-mieng-an-tien.html')