Nhớ Quê

Nhớ Quê

 

Da diết mong về xứ Phú Yên

Non ngàn nước biếc đẹp như tiên

Chóp Chài Nhạn Tháp sông kề cận

Đèo Cả Đà Giang biển nối liền

Thuở nhỏ chưa phai lời hát mẹ

Lớn lên in đậm giọng ru hiền

Còn bao kỉ niệm thời thơ ấu

Bến nước con đò thật khó quên

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

                                   Đèo Cả

 

 

 

 

 

 

Bài Họa:

 

Nhớ Quê

 

Quê hương cuộc sống thật bình yên

Nước biếc non xanh tựa cảnh tiên

Đèo Cả phía Nam quanh đón đợi

Cù Mông phương Bắc th
ẳng về liền 

Đà Rằng dào dạt mà êm ả

Núi Nhạn trang nghiêm lại dịu hiền

Tái hiện bao nhiêu là kỷ n iệm

Sâu trong tâm trí chẳng sao  quên

 

Lê Trường Hưởng

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn thi huynh Trường Hưởng ghé thăm và góp một bài họa đồng cảm rất hay:

"T ái hi ện bao nhi êu l à k ỷ ni ệm

S âu trong t âm tr í ch ẳng sao  quên"

Xin hỏi thăm anh, anh Bình Xuyên lâu nay có đau yếu gì không mà trang thơ không thấy hoạt động, tôi liên lạc điện thoại không được. Anh có tin tức anh Bình Xuyên gì không? Chào thi huynh thân mến

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

 

Nhớ Quê

 

Qu ê h ư ơng cu ộc sống th ật b ình y ên

N ư ớc bi ếc non xanh t ựa c ảnh tiên

Đèo Cả ph ía Nam quanh đ ón đ ợi

C ù M ông ph ư ơng B ắc th
ẳng v ề liền 

Đà R ằng d ào d ạt m à êm ả

N úi Nh ạn trang nghi êm l ại d ịu hiền

T ái hi ện bao nhi êu l à k ỷ ni ệm

S âu trong t âm tr í ch ẳng sao  quên

 

L ê Tr ư ờng H ư ởng