Tình Phụ

Tình Phụ

 

Em lấy chồng rồi cách biệt nhau

Se duyên kết tóc kẻ sang giàu

Bất ngờ gặp lại che khuôn mặt

Vội vã nhìn qua giục mái đầu

Nỗi nhớ dối lừa lòng thấm thía

Niềm thương uất nghẹn dạ âu sầu 

Mới đây ngày ấy cùng chung bước

Giờ đã sang sông rút nhịp cầu

 

Liêu Đình Bá

 

 

 

Bài họa

THÓI ĐỜI

(Họa tá vận)

 

Ở đời mấy kẻ thấu tình nhau

Sự thế bon chen bởi chữ giàu

Bần phú lầm bầm nghe nhức óc

Hèn sang ngột ngạt mãi đau đầu

Phô trương thân thế trong phiền toái

Đánh bóng thanh danh giữa não sầu

Đảo lộn luân thường mờ đạo nghĩa

Lòng tham bất chấp để mưu cầu.

 

Liêu Đình Tự