NẠN QUAN THAM

NẠN QUAN THAM

 

Sát hại đời nhau giữ ghế ngồi

Tạo vây cánh để vững vàng ngôi

Quyền cao cống vật lâu dài hưởng

Chức bự gian thần béo bở xơi

Thống khổ dân lành nhiều lãnh vực

Bất an cuộc sống những con người

Thù trong giặc cướp chờ cơ hội

Nhũng nhiễu lan tràn họa đến nơi.

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

LỢI DANH

 

Lợi danh bất chấp để tranh ngồi

Thủ đoạn đê hèn chiếm đoạt ngôi

Thi phú diễn đàn hoài trở giọng

Quan quyền thực dụng mãi ngồi xơi

Thiệt hơn giành giật bao cơ hội

Thực giả đan xen lắm hạng người

Cái bả vinh hoa mờ cả mắt

Dân tình phê phán khắp muôn nơi.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

NẠN QUAN THAM

 

Nhờ ô che cán ái ưu ngồi

Quyến thuộc giành cho mặc cả ngồi

Thực lợi hơi đồng mâm béo bở

Đặc quyền mùi bạc ghế ngon xơi

Phe kia dự tính xem thay thế 

Cánh nọ bàn mưu bổ nhiệm người

Kế hoạch khả thi nhằm lợi nhóm

Môi trường ô nhiễm xảy nhiều nơi.

 

Thái Nguyên Bình

 

Bài họa

 

GIẶC NỘI XÂM

 

Mua Quan bán Tước ghế cao ngồi

Kết nhóm kéo bè để giữ ngôi

Tiền thuế của Dân chia chác hưởng

Quỹ công Nhà nước xẻ ra xơi

Tham ăn tục uống như con vật

Bạc ác bất nhân chẳng giống người

Giặc nội xâm còn hơn cướp ngoại

Tiếng than lời oán khắp muôn nơi.

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 

NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH

 

Quyền cao chức trọng giữ mình ngồi

Cánh hẩu con em xúm giật ngôi

Thuế phí bòn dân vơ két vội

Vốn vay các nước vét kho xơi

Quy trình nhào nặn che tăm tối

Nghị quyết trưng ra bịp mắt người

Trong giặc nội công ngoài kích tới

Chỉ nghe oán thán dậy muôn nơi!

 

Nguyễn Bình Xuyên

 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá

NỘI CÔNG NGOẠI KÍCH

Quyền cao chức trọng giữ mình ngồi

Cánh  hẩu  con  em  xúm  giật  ngôi

Thuế  phí  bòn  dân  vơ  két  vội

Vốn  vay  các  nước  vét  kho  xơi

Quy  trình  nhào  nặn  che  tâm  tối

Nghị  quyết  trưng  ra  bịp mắt người

Trong giặc  nội công  ngoài  kích  tới

Chỉ  nghe  oán  thán  dậy  muôn  nơi !

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

GIẶC NỘI XÂM

 

Mua Quan bán Tước ghế cao ngồi

Kết nhóm kéo bè để giữ ngôi

Tiền thuế của Dân chia chác hưởng

Quỹ công Nhà nước xẻ ra xơi

Tham ăn tục uống như con vật

Bạc ác bất nhân chẳng giống người

Giặc nội xâm còn hơn cướp ngoại

Tiếng than lời oán khắp nơi nơi.

 

Lê Trường Hưởng

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

NẠN QUAN THAM

Nhờ ô che cán ái ưu ngồi

Quyến thuộc dành cho mặc cả ngồi

Thực lợi hơi đồng mâm béo bở

Đặc quyền mùi bạc ghế ngon xơi

Phe kia dự tính xem thay thế

Cánh nọ bàn mưu bổ nhiệm người

Kế hoạch khả thi nhằm lợi nhóm

Môi trường ô nhiễm xảy nhiều nơi.

Thái Nguyên Bình