SUY NGẪM

SUY NGẪM

 

"Núi lửa" gần nhà chết cháy không?

Ngàn năm Bắc thuộc máu loang hồng

Bây giờ kết bạn mời anh cả

Thuở trước đương đầu chống giặc Mông

Kế hiểm đầu tư đem của tặng

Mưu sâu móc ngoặc lấy tiền chồng

Ý đồ xâm lược đừng mơ ngủ

Thực tế phơi bày... thức tỉnh trông!

 

Liêu Đình Bá

 

Bài họa

 

THÙ XƯA CÒN ĐÓ

Hỏi ai còn nhớ thuở xưa không

Phương Bắc ngàn năm đổ máu hồng

Đấu cật chung lưng trừ Hán Tống

Nằm gai nếm mật chống Nguyên Mông

Mưu đồ Trung cẩu thù muôn kiếp

Bành trướng Bắc Kinh tội chất chồng

Hiện hữu biên cương đang lấn chiếm

Chớ nên hờ hững phải coi trông.

 

Liêu Đình Tự

 

Bài họa

 

CHỚ HÒNG TRÔNG!

 

Giặc nay quá mạnh có…hàng không?

Cờ sáu sao đang rực sắc hồng

Thuở ấy kéo vào trông rõ mặt

Bấy giờ rút chạy thấy mờ…mông

Đất thuê vô hạn trai tìm vợ

Biển chiếm dài lâu gái kiếm chồng

Dân tộc anh hùng và bất khuất

Mưu đồ xâm lược chớ hòng trông!

 

Lê Trường Hưởng

 

bài họa

 

MAU TỈNH MỘNG

 

Thành Đô bán nước có hay không ?

Tự   nhận   chư  hầu   bỏ  Lạc  Hồng

Khi trước  kéo sang  còn  gióng trống

Lúc  nay   thấy  bóng   lại  oằn  mông

Biên cương Khựa lấn ngày càng rộng

Ven  biển  Tàu  khai   cá  chết  chồng

Kết  bạn  với  ma  mau  tỉnh  mộng

Duy  Kỳ(*) cõng  rắn  cắn  gà...trông !

 

NBX

(*)Tên tự của Lê Chiêu Thống bán nước

 

Bài họa

 

 

LỊCH SỬ LẶP LẠI

 

Chương Dương Hàm Tử nhớ hay không?

Xương trắng non cao thắm máu hồng

Như Nguyệt soi bùng chôn đế bá

Đằng giang nổi sóng chống Nguyên Mông

Ngàn năm đô hộ chàng sa vợ

Một thuở xâm lăng thiếp mất chồng

Khai thác tài nguyên thâu tóm lấy

Vùng trời biển đảo khổ dân trông!

 

Thái Nguyên Bình

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn Thái Nguyên Bình đã góp bài họa rất hay:

"Khai thác tài nguyên thâu tóm lấy

Vùng trời biển đảo khổ dân trông!"

Chào thân mến

Thái Nguyên Bình

Kính gửi anh Đình Bá bài họa

LỊCH SỬ LẶP LẠI

Chương Dương Hàm Tử nhớ hay không?

Xương trắng non cao thắm máu hồng

Như Nguyệt soi bùng chôn đế bá

Đằng giang nổi sóng chống Nguyên Mông

Ngàn năm đô hộ chàng sa vợ

Một thuở xâm lăng thiếp mất chồng

Khai thác tài nguyên thâu tóm lấy

Vùng trời biển đảo khổ dân trông!

Thái Nguyên Bình

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Chào anh Bình Xuyên, bài họa của anh và anh Trường Hưởng rất sâu sắc và thực tế đang diễn ra ở nước ta. Cảm ơn anh nhiều 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá

MAU TỈNH MỘNG

Thành Đô bán nước có hay không ?

Tự   nhận   chư  hầu   bỏ  Lạc  Hồng

Khi trước  kéo sang  còn  gióng trống

Lúc  nay   thấy  bóng   lại  oằn  mông

Biên cương Khựa lấn ngày càng rộng

Ven  biển  Tàu  khai   cá  chết  chồng

Kết  bạn  với  ma  mau  tỉnh  mộng

Duy  Kỳ(*) cõng  rắn  cắn  gà...trông !

NBX

(*)Tên tự của Lê Chiêu Thống bán nước

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Chào anh Trường Hưởng thường xuyên góp họa bài nào cũng hay.Cảm ơn anh nhiều

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Chú Tự thơ về lịch sử chú làm thật xuất sắc. Cảm ơn chú đã góp bài họa rất hay 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

CHỚ HÒNG TRÔNG!

 

Giặc nay quá mạnh có…hàng không?

Cờ sáu sao đang rực sắc hồng

Thuở ấy kéo vào trông rõ mặt

Bấy giờ rút chạy thấy mờ…mông

Đất thuê vô hạn trai tìm vợ

Biển chiếm dài lâu gái kiếm chồng

Dân tộc anh hùng và bất khuất

Mưu đồ xâm lược chớ hòng trông!

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

THÙ XƯA CÒN ĐÓ

Hỏi ai còn nhớ thuở xưa không

Phương Bắc ngàn năm đổ máu hồng

Đấu cật chung lưng trừ Hán Tống

Nằm gai nếm mật chống Nguyên Mông

Mưu đồ Trung cẩu thù muôn kiếp

Bành trướng Bắc Kinh tội chất chồng

Hiện hữu biên cương đang lấn chiếm

Chớ nên hờ hững phải coi trông.

Liêu Đình Tự