VỊNH TRIỀU LÊ

VỊNH TRIỀU LÊ

 

Đánh Tống Bình Chiêm kế nghiệp Đinh

Lê Hoàn lừng lẫy đức tài danh

Quan văn sát cánh Vân Nga giúp

Võ tướng ra công hiến Đại Hành

Thịnh vượng vua tôi thề quyết chiến

Suy tàn huynh đệ giết nhau tranh

Hậu Lê xây dựng triều hùng mạnh

Chiêu Thống cuối cùng rước giặc Thanh.

 

Liêu Đình Bá

 

* Lê Hoàn băng hà 1005: Long Đỉnh Ngọa triều giết anh Long Việt (Trung Tông) cướp ngôi. Ngẫm cổ mà suy kim...

 

Bài họa

TIỀN LÊ - HẬU LÊ

 

Tiền Lê đuổi Tống diệt Chiêm Thành

Nức tiếng Lê Hoàn thật xứng danh

Văn võ thiết triều bầy kế đánh

Bá quan hội kiến thực thi hành

Vua tôi đất nước đông tâm gánh

Huynh đệ giang sơn lại cướp tranh

Lê Lợi dấy binh phô sức mạnh

Hâu Lê xéo mả rước nhà Thanh

NBX

 

bài họa

 

VỊNH TRIỀU TIỀN LÊ

 

Lê Hoàn nhiếp chính của triều Đinh

Thập đạo tướng quân thật xứng danh

Đánh Tống bình Chiêm tài chiến đấu

Phò Vua giữ nước giỏi điều hành

Ngai Vương Thái hậu tin trao gửi

Ngôi Thượng Hoàng gia thuận chẳng tranh

Thịnh trị thái bình trên khắp cõi

Kỳ hình bất kiến đã kỳ thanh.

 

Lê Trường Hưởng

 

Bài họa

 LÊ HOÀN TƯỚNG QUÂN

Lê Hoàn an vị kế nhà Đinh

Phò chúa Tiên hoàng tiếng nức danh

Thập đạo tướng quân thừa dẹp loạn

Vân Nga hoàng hậu lệnh đồng hành

Điều binh phá Tống giành cơ nghiệp

Lập trận trừ gian mãi đấu tranh

Thống nhất giang sơn xựng Đại đế

Ba đời nối nghiệp sắc phong thanh.

 

Liêu Đình Tự

 

 

 

 

 

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Nguyên Hùng đã thay đổi hình ảnh giúp. Chúc anh và gia đình dồi dào sức khỏe. Chào thân mến

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn chú Tự đang mùa gặt lúa cũng tranh thủ góp họa một bài rất hay sát với lịch sử triều Lê. 

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

 LÊ HOÀN TƯỚNG QUÂN

Lê Hoàn an vị kế nhà Đinh

Phò chúa Tiên hoàng tiếng nức danh

Thập đạo tướng quân thừa dẹp loạn

Vân Nga hoàng hậu lệnh đồng hành

Điều binh phá Tống giành cơ nghiệp

Lập trận trừ gian mãi đấu tranh

Thống nhất giang sơn xựng Đại đế

Ba đời nối nghiệp sắc phong thanh.

 

Liêu Đình Tự

 

Nguyên Hùng

Gửi anh Liêu Đình Bá

Banner và avatar blog đã được cập nhật mới.

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn  anh Trường Hưởng đã góp bài họa rất hay, sát với lịch sử:

"Lê Hoàn nhiếp chính của triều Đinh

Thập đạo tướng quân thật xứng danh

Đánh Tống bình Chiêm tài chiến đấu

Phò Vua giữ nước giỏi điều hành

Ngai Vương Thái hậu tin trao gửi

Ngôi Thượng Hoàng gia thuận chẳng tranh"

Chào thân mến. Chúc anh sưc khỏe dồi dào ra nhiều thơ hay

 

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa với anh Liêu Đình Bá

VỊNH TRIỀU TIỀN LÊ

 

Lê Hoàn nhiếp chính của triều Đinh

Thập đạo tướng quân thật xứng danh

Đánh Tống bình Chiêm tài chiến đấu

Phò Vua giữ nước giỏi điều hành

Ngai Vương Thái hậu tin trao gửi

Ngôi Thượng Hoàng gia thuận chẳng tranh

Thịnh trị thái bình trên khắp cõi

Kỳ hình bất kiến đã kỳ thanh.

 

Lê Trường Hưởng

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Cảm ơn anh Bình Xuyên mở hàng bài họa hay quá, đối ngẫu rất chuẩn, để người đọc ngẫm cổ mà suy kim... Chào thân mến. Chúc anh dồi dào sức khỏe ra nhiều thơ hay

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Góp họa cùng anh Liêu Đình Bá

TIỀN LÊ - HẬU LÊ

Tiền Lê đuổi Tống diệt Chiêm Thành

Nức tiếng Lê Hoàn thật xứng danh

Văn võ thiết triều bầy kế đánh

Bá quan hội kiến thực thi hành

Vua tôi đất nước đông tâm gánh

Huynh đệ giang sơn lại cướp tranh

Lê Lợi dấy binh phô sức mạnh

Hâu Lê xéo mả rước nhà Thanh

NBX