CHUYỆN TÌNH THÁI NGUYÊN - VÂN

CHUYỆN TÌNH THÁI NGUYÊN - VÂN

Vợ cả quy thiên cũng đã gần...

Bà hai kế tiếp ấy Phùng Vân

Thiếp non năm chục về âm phủ

Chàng cứng bảy lăm ở cõi trần

Chịu tiếng mang lời đà sánh cặp

Vô duyên bạc phước cảnh đơn thân

Đường ai nấy bước yêu thơ phú

Chăn gối cùng nhau chẳng có lần.

Liêu Đình Bá

 

BÀI HỌA

 

BÓNG CHIỀU

Bát tuần đến đỉnh cũng kề gần

Duyên nợ bẽ bàng mộng tuyết vân

Chưa dứt nguồn ân nơi cõi tục

Còn say luống ái chốn dương trần

Canh chầy khắc khoải tình đơn bóng

Bán dạ mơ màng cảnh độc thân

Tuổi đã về chiều phòng vắng lạnh

Yêu thơ nhớ bạn biết bao lần.

Liêu Đình Tự

 

BÀI HỌA

 

ĐƯỜNG THI GẮN KẾT

Chuyện  buồn  đọng  lại  trải xa gần

Vợ  mới   qui  tiên   đã   cưới ... Vân

Bà   nhỏ   theo  chân   rời   cõi   tạm

Mình ông thất thập chốn dương trần

Vào   Câu   Lạc   Bộ   xua   đơn   lẻ

Đến  Hôi  Tao  Đàn   đuổi  độc  thân

Ngày hết  giao lưu  cùng xướng vận

Đường  thi   gắn   kết  cuối  đời   lần

Nguyễn Bình Xuyên

Liêu Đình Bá

Lời cảm ơn

Bài họa chú Tự và bài anh Bình Xuyên đều hay quá. 

Nguyễn Bình Xuyên

Bài họa

Chào anh Liêu Đình Bá

Góp họa chia sẻ cùng bạn thơ

ĐƯỜNG THI GẮN KẾT

Chuyện  buồn  đọng  lại  trải xa gần

Vợ  mới   qui  tiên   đã   cưới ... Vân

Bà   nhỏ   theo  chân   rời   cõi   tạm

Mình ông thất thập chốn dương trần

Vào   Câu   Lạc   Bộ   xua   đơn   lẻ

Đến  Hôi  Tao  Đàn   đuổi  độc  thân

Ngày hết  giao lưu  cùng xướng vận

Đường  thi   gắn   kết  cuối  đời   lần

Nguyễn Bình Xuyên

 

Liêu Đình Tự

Gửi bài họa

Gửi bác Bá bài họa

BÓNG CHIỀU

Bát tuần đến đỉnh cũng kề gần

Duyên nợ bẽ bàng mộng tuyết vân

Chưa dứt nguồn ân nơi cõi tục

Còn say luống ái chốn dương trần

Canh chầy khắc khoải tình đơn bóng

Bán dạ mơ màng cảnh độc thân

Tuổi đã về chiều phòng vắng lạnh

Yêu thơ nhớ bạn biết bao lần.

Liêu Đình Tự