TÊN 12 CON GIÁP

TÊN 12 CON GIÁP

(Tuần hoàn bất tận thi)

Rượu ngon đãi TÝ đến chơi nhà
Nhà SỬU - DẦN say chí chóe la
La ó làng THÌN luôn náo động
Động tràn xóm MÃO cũng bê tha
Tha phương TỴ - DẬU đau thân mẹ
Mẹ kế MÙI – THÂN khổ phận bà
Bà NGỌ than phiền thằng TUẤT – HỢI
HỢI quen ngày nhậu tối phòng trà.

Liêu Đình Bá